IRTV

تلویزیون ایرانیان

تهیه کننده: علی لیمونادی
اولین برنامه تلویزیون ایرانی خارج از کشور

THE FIRST IRANIAN TV PROGRAM OUTSIDE IRAN (AFTER 1979 REVOLUTION)

تلویزیون ایرانیان

تهیه کننده: علی لیمونادی
اولین برنامه تلویزیون ایرانی خارج از کشور

THE FIRST IRANIAN TV PROGRAM OUTSIDE IRAN (AFTER 1979 REVOLUTION)

روزنامه نگاران در غربت

روزنامه نگاران در غربت 1