IRTV

تلویزیون ایرانیان

تهیه کننده: علی لیمونادی
اولین برنامه تلویزیون ایرانی خارج از کشور

THE FIRST IRANIAN TV PROGRAM OUTSIDE IRAN (AFTER 1979 REVOLUTION)

تلویزیون ایرانیان

تهیه کننده: علی لیمونادی
اولین برنامه تلویزیون ایرانی خارج از کشور

THE FIRST IRANIAN TV PROGRAM OUTSIDE IRAN (AFTER 1979 REVOLUTION)

ارزیابی و بررسی جنبش سبز

ارزیابی و بررسی جنبش سبز1